Wat maakt Samen Sterker?

Samen Sterker in de Wijk is een samenwerkwijze van de zorgpartners Flevoland (ZPF).

Hierin wordt de inwoner, als hij/zij dat wil, met zijn of haar vraag centraal gezet. Daarbij wordt er anders gekeken naar de (hulp)vraag. We gaan hierbij niet uit van; u vraagt wij draaien. Wij vertrekken vanuit de ontmoeting en zetten daarin drie kernvragen centraal. Die vragen zijn; Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? We onderzoeken samen met de inwoner waar de vraag, verlangens en antwoorden écht liggen. Als daar doelen uit voort komen, dan zijn die doelen ook écht van de inwoner (en van niemand anders)! We nemen de tijd om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Wat is onze samenwerkwijze?

Het kennismaken en alle andere gesprekken met de inwoner vindt plaats bij de inwoner thuis of een andere plek naar zijn of haar keuze; dit helpt de inwoner zijn eigen kracht vast te houden en helpt de betrokkenen om zich een goed beeld te vormen van de situatie waarin de inwoner zich bevindt. Doordat de drie vragen (ik wil – ik kan – ik heb nodig) door de inwoner worden beantwoord en de aanwezigen met elkaar een keuze maken voor deelname aan de pilot, ontstaat eigenaarschap bij alle betrokkenen.

Werken met een steunkring

Er wordt gekeken naar het netwerk van de inwoner. De inwoner kiest zelf de mensen die hij/zij in haar steunkring wil hebben. Dit kunnen familieleden, vrienden of kennissen zijn. Maar ook hulpverleners binnen of buiten de organisaties van ZPF met wie de inwoner een goede relatie heeft of die belangrijk voor hem/haar zijn. Vanuit Samen Sterker in de Wijk is dit in ieder geval een vaste procesbegeleider. Met elkaar wordt afgesproken wanneer de groep bij elkaar komt.

Vooraf aan de eerste steunkring bijeenkomst voert de procesbegeleider gesprekken met de leden van de steunkring. Dat gesprek gaat over hoe die persoon kan meedenken bij (of meedoen in) het bereiken van de doelen van de inwoner. En ook over wat iemand in het verleden met de inwoner heeft meegemaakt. Het kan fijn zijn voor leden van de steunkring om vooraf hierover te praten, dan hoeft dit niet meer in de groep te gebeuren.

Meedenken, meebeslissen en betrokkenheid

De bijeenkomsten zijn bedoeld om de inwoner te ondersteunen in zijn of haar proces en bij wat hij/zij wil. De inwoner bereidt samen met de procesbegeleider de bijeenkomst voor en er wordt een agenda opgemaakt. Tijdens de bijeenkomst met de steungroep wordt er door de leden vooral bijgedragen door er te zijn. Waar mogelijk wordt er meegedacht over het bereiken van eventuele concrete doelen. Pas in tweede instantie wordt er gepraat over hoe de groepsleden kunnen ondersteunen bij de uitvoering. Meedenken en meebeslissen door alle leden van de groep, tijdens het maken van het plan, levert betrokkenheid en gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid op. Door één plan met heldere afspraken te maken weet iedereen wat er gedaan moet worden. Doordat alle leden mee hebben kunnen denken blijft er een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid bestaan m.b.t. de uitvoering van het plan.

Voor wie?

Samen Sterker in de Wijk is er voor iedere inwoner in de wijk en met name voor mensen met psychische klachten en zorgvragen. Ongeacht de vraag van de inwoner zal er altijd eerst gekeken worden vanuit de drie kernvragen; wat wil ik, wat kan ik, en wat heb ik nodig.

Benieuwd naar onze uitgangspunten?

Ontdek hoe we door het doorlopen van drie uitgangspunten een effectief resultaat behalen.

Ontmoeten we elkaar binnenkort?

Je kan bellen mailen naar een van een van onze projectleiders.